contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Boven Havenstraat, BOEi en onderhandelingen - donderdag 15 februari 2018

Een bericht in De Stentor was aanleiding voor een brief aan college en raad:

Met teleurstelling hebben wij op 13 februari jl. het bericht in de Stentor gelezen met betrekking tot de ontwikkelingen aan de Boven Havenstraat.

Zoals bekend zet  SSK zich al heel veel jaren in om er voor te zorgen dat het laatste stukje industrieel erfgoed aan de Boven Havenstraat en de stadsvilla worden behouden.

Meerdere malen hebben wij hierover met het college besproken in het bestuurlijk overleg. Gezien het besluit van de raad op 28 april 2011 hadden wij er vertrouwen in dat de zaak voortvarend zou worden opgepakt. Helaas is ons vertrouwen dat het raadsbesluit snel zal worden uitgevoerd te niet gedaan.

Op het moment dat duidelijk werd dat het besluit tot restauratie kennelijk niet zou worden uitgevoerd zijn wij meteen in actie gekomen en zijn we opnieuw in de pen geklommen, na de vele brieven die we vanaf 2004 aan u hebben geschreven. Onderstaand een opsomming van de laatste brieven:

-          21 december 2016 – zienswijze m.b.t. aanvraag omgevingsvergunning sloop en historiserend bouwen van de villa;

-          20 augustus 2017 – inzake de toekomst van de villa en de andere panden aan de Boven Havenstraat;

-          28 november 2017 – zienswijze m.b.t. de aanvraag van een sloopvergunning, zonder onderbouwing met plannen na de sloop;

-          1 december 2017 – monumentenaanvraag villa en de andere panden aan de Boven Havenstraat.

Om ons steentje bij te dragen aan het daadwerkelijk behoud van dit gebied en om te komen tot een juiste en verantwoorde planvorming heeft SSK u geadviseerd om de erfgoedorganisatie BOEi te vragen om hierin mee te denken. BOEi is een organisatie waarin wij heel veel vertrouwen hebben en zij zijn dat vertrouwen dubbel en dwars waard. Er leek een goede kans van slagen omdat het college aangaf de gesprekken met de projectontwikkelaar en BOEi een eerlijke kans te zullen geven. Het zouden eerlijke en open gesprekken zijn.

En dan moeten wij in De Stentor lezen, dat BOEi aan het college schrijft citaat: 'Wij betreuren het dat na al onze inspanningen, en het meegaan in de verzoeken van de gemeente, de spelregels tijdens het traject gewijzigd zijn en wij daarmee het verzoek van restauratie niet kunnen inwilligen'.

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat er op z’n minst sprake is van een bizarre wending en betreuren het dat er op deze wijze met een zo betrouwbare organisatie als BOEi wordt omgegaan. Uit berichten blijkt dat juist het college en de ontwikkelaar degenen zijn die tussentijds de spelregels hebben veranderd.

Het wordt ons steeds duidelijker dat  er weinig gevoel en inzet is voor de monumenten in onze stad en het beschermd stadsgezicht. De zorg voor monumenten in onze gemeente is helaas niet meer vanzelfsprekend.

De gang van zaken rond het behoud van het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne staat nog duidelijk op ons netvlies. Ook in deze zaak is het puur aan de inzet van BOEi te danken dat het monumentale gebouw er nog staat en straks in oude luister wordt hersteld.

Tot slot hecht SSK eraan wederom op te merken dat de gemeente Kampen zuinig moet zijn op haar beschermd stadsgezicht én haar erfgoed zoals de monumenten. Het winnen van de Erfgoedprijs 2013 heeft dit alleen maar onderstreept.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign