contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Gemeenteraadsverkiezingen, partijprogramma’s, onze monumenten en het beschermd stadsgezicht - maandag 5 februari 2018

Inmiddels zijn de meeste verkiezingsprogramma’s door ons gelezen en het is SSK opgevallen dat, een enkel programma daargelaten, de zorg voor het behoud van de monumentale binnenstad ontbreekt. SSK vindt dat heel teleurstellend. We zijn immers allen trots op ons beschermd stadsgezicht. Bovendien zijn er veel onderwerpen op dat gebied die de aandacht vragen, we lichten er een paar uit:

-       De Boven Havenstraat, met ons laatste stukje industrieel erfgoed en de villa, die een grote opknapbeurt verdient;

-       Het binnenkort leegkomende Almere College, de oude HBS;

-       Het Bolwerk bij het oude Station, ook al valt dit net buiten het beschermd stadsgezicht;

-       Het rijksmonument, het stadspark;

-       Herbestemmen van monumentale panden en kerken die leeg komen te staan;

-       De herinrichting van het Koggeterrein;

-       Een goede plek voor de Kogge;

-       Het aanwijzen van wederopbouwerfgoed als gemeentelijk monument.

Erfgoed is het visitekaartje van onze gemeente, het cement in de samenleving en een economische factor van belang. Onderstaand een aantal punten waarom erfgoed(beleid) niet mag ontbreken in de verkiezingsprogramma’s.

-       Op heel veel beleidsterreinen - economie, cultuur, zorg, toerisme - legt erfgoed het fundament voor kwaliteit. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De (straks verplichte) omgevingsvisie en het omgevingsplan dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving, voor bewoners en bezoekers. Erfgoed is, als kernkwaliteit, een onmisbare bouwsteen die de identiteit van onze gemeente een gezicht geeft.

-       Investeren in erfgoed is rendabel: elke euro levert, zo zegt men, 1,5 euro aan inkomsten op. Maak gebruik van deze economische kracht, want erfgoed is een bewezen magneet voor recreatie en toerisme. Het versterkt het vestigingsklimaat en de vitaliteit van stad en platteland. Gemeenten die in erfgoed investeren en het goed in stand houden groeien harder en hebben minder last van vergrijzing. Betrek cultuurhistorie bij de (city)marketing. Beleefbaarheid van erfgoed wordt vergroot door openstelling van monumenten te stimuleren, musea te ondersteunen, archieven beter toegankelijk te maken, archeologie op bijzondere plekken zichtbaar te maken en door in te zetten op meer digitalisering.

-       Het draagvlak voor erfgoed is groot onder Nederlanders. Ruim 80% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat monumenten in stand worden gehouden. Mensen herkennen zich in bijzondere plekken en gebouwen en tradities.

-       Gebruik erfgoed als basis voor duurzame ontwikkeling van stad, dorp en landschap. Dit vraagt om een zorgvuldige inpassing van historische gebouwen, structuren en de archeologische ondergrond. Faciliteer eigenaren van monumenten bij het energiezuiniger maken, ook voor historische gebouwen is veel mogelijk. Kennis en maatwerk zijn onontbeerlijk bij isoleren en plaatsing van zonnepanelen.

-       Herbestemming van kerkgebouwen, boerderijen, industriële complexen en andere monumentale gebouwen levert een attractieve woon- of werkomgeving of culturele, toeristische hotspots op. Het is bovendien een duurzame remedie tegen krimp. Maak als gemeente een kansenkaart van (binnenkort) leegstaande monumenten en stel een visie over religieus erfgoed op. Overweeg de huisvestingsmogelijkheden in monumentale gebouwen, voordat nieuwbouw wordt toegestaan. Maak hierbij gebruik van de archieven. Zorg voor het vroegtijdig onder de aandacht brengen van plannen in de planfase van een project en doe wat met de inbrengen, dat vergroot de kans op succes.

Het mag duidelijk zijn, de Stichting Stadsherstel is nog steeds nodig om de zorg voor Erfgoed en Monumenten onder de aandacht te brengen en te strijden voor het behoud ervan. Verwaarlozing mag nooit een reden zijn voor sloop en de gemeente hoort het goede voorbeeld te geven. In 2018 hoopt SSK haar 35-jarig jubileum te vieren. Wij zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het doel waarom SSK in 1983 is opgericht is nog niet behaald. Wel zijn wat activiteiten verlegd en zetten we ons nu meer op de bescherming van ons erfgoed in. En dat zal ook de komende jaren, mede gezien het ontbreken van de zorg voor het behoud van de monumentale binnenstad in de meerderheid van de verkiezingsprogramma's, hard nodig blijven.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign