contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Hoop of sloop - woensdag 18 oktober 2017

Goedemorgen beste mensen,


Op dit vroege tijdstip zend ik deze e-mail met als bijlagen de namens de Monumentenraad verzonden brieven alsmede de tekst die door mij is voorgelezen en die ik de titel "Hoop of sloop" heb  meegegeven.

Naar aanleiding van de Raadsvergadering d.d. 29-09-2017 lag een conceptbrief namens de Monumentenraad klaar om besproken te worden tijdens de vergadering van woensdag 11 oktober. De tekst van de conceptbrief kon geheel gewijzigd worden toen er vanuit onverwachte hoek een Informatienota voor de raad verscheen met naar wij dachten een voorstel van wethouder G.J. Veldhoen namens het college van B&W.

Niet alleen de Monumentenraad bleek op het verkeerde been gezet maar ook diverse leden van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling afgelopen maandagavond. Toen kwam de aap uit de mouw: het bleek namelijk NIET te gaan om een nieuw raadsvoorstel maar om een "tactische zet" van de portefeuilehouder om terug te grijpen op het in 2011 (!) al genomen raadsbesluit waarover de afgelopen jaren al zoveel te doen is geweest.

De helaas verloren tijd van bijna 7 jaar had beter besteed kunnen worden aan het wind- en waterdicht maken van de villa en de naastgelegen panden aan de Bovenhavenstraat. Het enorme bedrag aan gemeenschapsgeld dat in de loop der jaren aan dit project is gebruikt, had m.i. beter daaraan gebruikt kunnen worden en dan had restauratie ook veel minder geld gekost.

Als inspreker heb je slechts 5 minuten tijd om een visie over het bespreekpunt te geven en de door mij al ingekorte tekst paste daar net binnen. Vervolgens heeft  de Commissie R.O. 1,5 uur erover vergaderd. Het is een hele zit om de uitzending van de commissievergadering af te kijken maar voor wie dat alsnog wil, kan deze terugzien via de site van Gem. Kampen. Jaap Selles schreef gisteren in "De Stentor" als conclusie: "Kampen blijft zwalken met toekomst verlaten villa"

De lezers van "De Brug" van 17-10-2017 komen ook bedrogen uit als blijkt dat het inmiddels allemaal weer anders is gegaan. Tegen hen zeg ik "hallo, koekoek, bent u er nog en begrijpt u iets van dit politieke gekonkel ? "

Tijdens de tweede ronde van het debat werd vanuit de VVD fractie opgemerkt dat ik gedreigd zou hebben met een nog langere juridische procedure. Niets is minder waar, ik heb slechts herhaald hetgeen, nota bene in aanwezigheid van de wethouder Monumentenzorg, mw. M. Spijkerman, tijdens de vergaderingen van de Monumentenraad in juli en oktober van dit jaar is besproken en e.e.a. is ook als zodanig genotuleerd.

In 2005 heb ik op uitdrukkelijk verzoek van Luc Bomhof ook over dit onderwerp ingesproken. Wij kenden elkaar van onze gezamenlijke strijd tot behoud van het ziekenhuisgebouw en hij was zeer goed op de hoogte van de regels met betrekking tot stadsvernieuwing binnen Beschermd Stadsgezicht.

Persoonlijk vind ik dat Javier Slager, een eind 2010 15-jarige jongeman meer visie op dit gebied had dan menigeen die in deze stad politieke besluiten neemt die dan vervolgens ook nog niet worden uitgevoerd. Ik heb begrepen dat Javier nog steeds in Kampen woont en eigenlijk ben ik wel benieuwd hoe hij anno 2017 tegen deze materie aankijkt.  Als de schrijver Herman Broers nog verlegen zit om een onderwerp voor een nieuw boek dan heb ik alvast een titel "Bovenhavenstraat, een Kamper politieke klucht".

Hopelijk maakt de (meerderheid van) de Gemeenteraad begin november een definitief einde aan deze klucht. De ogen van de Kamper bevolking zullen zo langzamerhand wel geopend zijn en in maart 2018 zijn er weer verkiezingen....

In mijn ogen zou Gemeente Kampen samen met  de andere eigenaren van het industrieel erfgoed alsnog om de tafel moeten gaan. Ga nu eindelijk eens met elkaar samenwerken en laat dan BOEi de regie maar doen want die hebben kennis van zaken op dit terrein. Dan kan er misschien eindelijk een start gemaakt worden met het opknappen van dit hele gebied met hopelijk restauratie van het nog aanwezige industrieel erfgoed.

Misschien kunt u de (digitale) lezers nog eens uitleggen hoe het allemaal echt zit ? 
Bedankt voor de aandacht en nog een fijne dag verder.

Met vriendelijke groet,
Ben van 't Hul

Zie ook de brief van Stadsherstel Kampen aan college en raad.
 

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign