contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Zorgen om sloop zonder melding - donderdag 5 september 2013

Op 19 juni jl., zijn velen bij wie Brunnepe na aan het hart ligt, opgeschrikt door de plotselinge sloop van het pand Noordweg 58, het voormalige ‘Cafe Boertien’. Reden voor het bestuur van Stichting Stadsherstel Kampen om actie te nemen richting gemeente Kampen en daar de zorgen neer te leggen.

Geschiedenis
De geschiedenis van het pand met zijn karakteristieke erker, gaat al terug tot ver in de 19de eeuw. Reeds  op de kadastrale kaart van 1832 is het pand terug te vinden. Vanaf het einde van de  19de eeuw stond het bekend als een zogenaamde ‘tapperie’. Vanuit de erker hadden de bezoekers vrij uitzicht over de IJssel. In meer recente tijd stond het pand bekend als ‘Cafe Boertien’, vernoemd naar de uitbater van het in het pand gevestigde cafe. Al met al behoorde het pand tot de oudste nog in Brunnepe aanwezige bebouwing. Ondanks deze historische betekenis had het pand helaas geen bijzondere status (rijks- noch gemeentelijk monument) en was het ook niet gelegen binnen het beschermd stadsgezicht.

Sloopmelding
Door navraag bij de gemeente bleek dat op 16 mei 2013 een sloopmelding bij de gemeente is binnengekomen voor gedeeltelijke sloop van het pand Noordweg 58. Gezien het ontbreken van een bijzondere status en de ligging buiten het beschermd stadsgezicht hoefde er, aldus de mededeling van een medewerker van de gemeente Kampen aan de redactie van de Stentor, voor de sloop geen vergunning te worden aangevraagd. Over het algemeen worden sloopmeldingen niet in de gemeentelijke mededelingen in De Brug opgenomen (Bron: De Stentor 27 juni 2013: ‘Boertien onverwacht tegen de vlakte’)

Publicatieplicht
Hoewel er wettelijk wellicht geen publicatieverplichting voor dergelijke sloopmeldingen bestaat, wil  Stichting Stadsherstel Kampen u naar aanleiding van de sloop van het pand Noordweg 58, om meerdere redenen, toch in overweging geven een dergelijke sloopmelding tenminste te publiceren. Liever zien wij nog dat u een dergelijk melding ter inzage legt. Wettelijk moet de melding  minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend. Door publicatie en ter-inzage-legging van de melding worden eventuele belanghebbenden in ieder geval in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van beoogde (sloop)werkzaamheden.

Kans om te reageren
In de huidige situatie wordt eventuele belanghebbenden, i.c. de burger, de kans ontnomen om te reageren of op zijn minst kennis te nemen van de (gevolgen van) werkzaamheden. Door sloop kunnen eigenaren van aangrenzende percelen wellicht benadeeld worden. Wanneer sloop gevolgd wordt door nieuwbouw bestaat er uiteraard wel een mogelijkheid om de aanvraag voor een omgevingsgunning in te zien. Dit kan echter in voorkomende gevallen te laat zijn. In het voorgaand beschreven voorbeeld is een bouwaanvraag voor de nieuwbouw pas twee weken na de sloopmelding bij de gemeente binnengekomen (31 mei). Eerst op 9 juli is de aanvraag in De Brug gepubliceerd, dus drie weken na de sloop.

Niet alleen direct belanghebbenden/betrokkenen maar  ook indirect belanghebbenden die zich bijvoor-beeld inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed, wordt in de huidige situatie de mogelijkheid ontnomen hun visie en/of mogelijke bezwaren kenbaar te maken. In het concrete geval van Noordweg 58 was bij publiceren van de sloopmelding bijvoorbeeld ook de stichting BEB in staat geweest het historisch belang van het pand onder de aandacht te brengen. Ook was er dan de mogelijkheid geweest om te bekijken of er bij de nieuwbouw meer rekening te houden was met het oorspronkelijke karakter van de bebouwing dan in het huidige bouwplan het geval is.

Fouten
Het publiceren van sloopmeldingen zal mogelijke fouten kunnen voorkomen. Uit eigen ervaring is het Stichting Stadsherstel Kampen duidelijk geworden dat men bij de gemeente Kampen niet altijd op de hoogte is van de status van een pand. Dat geldt zelfs bij panden met een status als  gemeentelijk c.q. rijksmonument, hetgeen ons zeer verbaasd heeft. Met publicatie van de sloopaanvraag kan in dat geval de mogelijke sloop van of onherstelbare schade aan monumenten (zeker buiten het beschermd stadsgezicht) worden voorkomen.

Tot slot
Op grond van de hiervoor genoemde argumenten wil het bestuur van Stichting Stadsherstel Kampen u dringend in overweging geven om ook de niet-publicatie-verplichte sloopmeldingen, te publiceren. We hopen daarmee vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign